تب های پیشفرض

[su_tabs]
[su_tab title=”Tab 1″] اینجا هم محلی برای متن دلخواه شما می باشد.[/su_tab]
[su_tab title=”Tab 2″] اینجا هم محلی برای متن دلخواه شما می باشد. [/su_tab]
[su_tab title=”Tab 3″] اینجا هم محلی برای متن دلخواه شما می باشد. [/su_tab]
[/su_tabs]

تب های عمودی

[su_tabs vertical=”yes”]
[su_tab title=”Tab 1″] اینجا هم محلی برای متن دلخواه شما می باشد. [/su_tab]
[su_tab title=”Tab 2″] اینجا هم محلی برای متن دلخواه شما می باشد. [/su_tab]
[su_tab title=”Tab 3″] اینجا هم محلی برای متن دلخواه شما می باشد. [/su_tab]
[/su_tabs]

تب های غیر فعال

[su_tabs]
[su_tab title=”Tab 1″] اینجا هم محلی برای متن دلخواه شما می باشد. [/su_tab]
[su_tab title=”Tab 2″] اینجا هم محلی برای متن دلخواه شما می باشد. [/su_tab]
[su_tab title=”Tab 3″] اینجا هم محلی برای متن دلخواه شما می باشد. [/su_tab]
[su_tab title=”Tab 4 (disabled)” disabled=”yes”] اینجا هم محلی برای متن دلخواه شما می باشد. [/su_tab]
[su_tab title=”Tab 5 (disabled)” disabled=”yes”] اینجا هم محلی برای متن دلخواه شما می باشد.[/su_tab]
[/su_tabs]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.